Untitled Document

Služby

 

OBCHODNÉ PRÁVO A  PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

 

 • právne poradenstvo pri tvorbe,  pripomienkovaní obchodných zmlúv, právne rozbory zmlúv a ich analýza
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane podávania návrhov na exekučné konanie
 • právne poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností a družstiev, príprava kompletnej  právnej agendy spojenej so založením a vznikom obchodných spoločností a družstiev
 • prevody majetkovej účasti v spoločnostiach, príprava podkladov na zasadnutia orgánom spoločností a príprava rozhodnutí orgánom spoločností
 • zastupovanie pred registrovým súdom a živnostenským úradom
 • zabezpečenie zápisov zmien v obchodnom registri a živnostenskom registri
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka

 

OBČIANSKE PRÁVO

 

 • zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi
 • spisovanie návrhov, žalôb a iných podaní
 • tvorba a pripomienkovanie kúpnych a darovacích zmlúv a iných zmlúv
 • komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností vrátane zastupovania pred katastrálnym úradom
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • zastupovanie v exekučnom konaní

 

RODINNÉ  PRÁVO

 

 • zastupovanie v rozvodovom konaní
 • zastupovanie v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k mal. deťom (úprava výživného, úprava styku s mal. dieťaťom a i.)
 • zastupovanie v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vypracovanie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 

POZEMKOVÉ PRÁVO

 

 • spisovanie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv a všetkých ostatných dohôd a zmlúv, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam
 • vypracovanie zmlúv o zriadení záložného práva, zmlúv o predkupnom práve a zmlúv o zriadení vecného bremena a práv tretích osôb.   
 • zastupovanie v katastrálnom konaní

 

PRACOVNÉ PRÁVO

 

 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovede zo strany zamestnávateľa, výpovede zo strany zamestnanca
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi
 • služby v oblasti, zodpovednosti za škodu v pracovno-právnych vzťahoch,  vzťahy pred vznikom pracovného pomeru a nediskrimináciu, ochranu osobných údajov zamestnancov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

TRESTNÉ PRÁVO

 

 • komplexné poskytovanie práva obhajoby v trestnom konaní a priestupkovom konaní
 • spisovanie návrhov na začatie trestného stíhania
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní pri vymáhaní náhrady škody spôsobenej trestným činom
 • probačné a mediačné konanie
 • opravné prostriedky

 

SPRÁVNE PRÁVO

 

 • vypracovanie vybraných podaní
 • stavebné konanie, územné konanie a iné
 • opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov
 • zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku

 

KONKURZNÉ PRÁVO

 

 • spisovanie návrhov na začatie konkurzného konania
 • podávanie prihlášok do konkurzu
 • návrhy na vylúčenie veci z podstaty a úkony spojené s celým konaním