Untitled Document

Ceny

 

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby  sa stanovuje podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška“).

Podľa ust. § 1 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho  klientom (ďalej len ako „ zmluvná odmena“) ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej odmene. 

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

V odmene nie je zahrnutá náhrada za čas strávený cestou pri realizácií úkonov mimo sídla advokátskej kancelárie a náhrada hotových výdavkov.

 

PAUŠÁLNA ODMENA

 

Určená dohodnutou paušálnou sumou, môže sa dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

 

HODINOVÁ ODMENA

 

Môže byť dohodnutá určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

 

PODIELOVÁ ODMENA

 

Môže sa dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

 

TARIFNÁ ODMENA  

 

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.

 

JEDNODUCHÁ PRÁVNA POMOC

 

Je to poskytnutie právneho poradenstva v sídle advokátskej kancelárie bez zastupovania pred súdom alebo iným orgánom. Podľa § 3 cit. vyhlášky si môže advokát dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Platobné podmienky a spôsob platby sa určuje na základe dohody advokáta s klientom.

Ponúkame Vám nasledovné spôsoby platby:

  • v hotovosti do pokladne
  • bankovým prevodom na účet