Advokát JUDr. Peter Vevurka "vigilantibus iura scripta sunt" bdelým patrí právo

PROFIL

Advokátska kancelária JUDr. Petra Vevurku patrí medzi prvé advokátske kancelárie založené v regióne Orava a na trhu pôsobí už od roku 1991. Prvoradou úlohou našej kancelárie je pre nás právna ochrana klienta, presadzovanie jeho záujmov, rýchlosť poskytnutých služieb, ako aj celková spokojnosť klienta s našimi službami. Právne služby poskytujeme pre domácich aj zahraničných klientov (v slovenskom, poľskom, španielskom a anglickom jazyku). Advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc vo všetkých oblastiach práva pre fyzické a právnické osoby.

REFERENCIE

Aktuálne znenie zákona o advokácii a stavovských predpisov Slovenskej advokátskej komory nedovoľuje advokátskej kancelárii získavať klientov propagáciou vlastných klientov. Akékoľvek zverejňovanie konkrétnych klientov a poskytovanie informácií o nich prostredníctvom webových stránok pre verejné účely je pre advokáta neprípustnou reklamou jeho služieb. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sme oprávnení poskytovať informácie o našich klientoch zákonnou formou, a to s predchádzajúcim súhlasom každého klienta a s uvedením osoby, ktorej sa informácia poskytuje.

Služby

OBCHODNÉ PRÁVO & PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

 • právne poradenstvo pri tvorbe, pripomienkovaní obchodných zmlúv, právne rozbory zmlúv a ich analýza
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane podávania návrhov na exekučné konanie
 • právne poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností a družstiev, príprava kompletnej právnej agendy spojenej so založením a vznikom obchodných spoločností a družstiev
 • prevody majetkovej účasti v spoločnostiach, príprava podkladov na zasadnutia orgánom spoločností a príprava rozhodnutí orgánom spoločností
 • zastupovanie pred registrovým súdom a živnostenským úradom
 • zabezpečenie zápisov zmien v obchodnom registri a živnostenskom registri
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka

OBČIANSKE PRÁVO

 • zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi
 • spisovanie návrhov, žalôb a iných podaní
 • tvorba a pripomienkovanie kúpnych a darovacích zmlúv a iných zmlúv
 • komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností vrátane zastupovania pred katastrálnym úradom
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • zastupovanie v exekučnom konaní

RODINNÉ PRÁVO

 • zastupovanie v rozvodovom konaní
 • zastupovanie v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k mal. deťom (úprava výživného, úprava styku s mal. dieťaťom a i.)
 • zastupovanie v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vypracovanie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

POZEMKOVÉ PRÁVO

 • spisovanie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv a všetkých ostatných dohôd a zmlúv, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam
 • vypracovanie zmlúv o zriadení záložného práva, zmlúv o predkupnom práve a zmlúv o zriadení vecného bremena a práv tretích osôb.
 • zastupovanie v katastrálnom konaní

PRACOVNÉ PRÁVO

 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovede zo strany zamestnávateľa, výpovede zo strany zamestnanca
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi
 • služby v oblasti, zodpovednosti za škodu v pracovno-právnych vzťahoch, vzťahy pred vznikom pracovného pomeru a nediskrimináciu, ochranu osobných údajov zamestnancov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

TRESTNÉ PRÁVO

 • komplexné poskytovanie práva obhajoby v trestnom konaní a priestupkovom konaní
 • spisovanie návrhov na začatie trestného stíhania
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní pri vymáhaní náhrady škody spôsobenej trestným činom
 • probačné a mediačné konanie
 • opravné prostriedky
 • vypracovanie vybraných podaní
 • stavebné konanie, územné konanie a iné
 • opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov
 • zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku

KONKURZNÉ PRÁVO

 • spisovanie návrhov na začatie konkurzného konania
 • podávanie prihlášok do konkurzu
 • návrhy na vylúčenie veci z podstaty a úkony spojené s celým konaním

CENY

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa stanovuje podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška“).

Podľa ust. § 1 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (ďalej len ako „ zmluvná odmena“) ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej odmene.

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

V odmene nie je zahrnutá náhrada za čas strávený cestou pri realizácií úkonov mimo sídla advokátskej kancelárie a náhrada hotových výdavkov.

PAUŠÁLNA ODMENA

Určená dohodnutou paušálnou sumou, môže sa dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

HODINOVÁ ODMENA

Môže byť dohodnutá určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

PODIELOVÁ ODMENA

Môže sa dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

TARIFNÁ ODMENA

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.

JEDNODUCHÁ PRÁVNA POMOC

Je to poskytnutie právneho poradenstva v sídle advokátskej kancelárie bez zastupovania pred súdom alebo iným orgánom. Podľa § 3 cit. vyhlášky si môže advokát dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platobné podmienky a spôsob platby sa určuje na základe dohody advokáta s klientom.

Ponúkame Vám nasledovné spôsoby platby:

 • v hotovosti do pokladne
 • bankovým prevodom na účet

KONTAKT

ADRESA

Advokátska kancelária

JUDr. Peter Vevurka

ul. Mieru 312/13

029 01 Námestovo

043/552 26 84

043/552 27 70

e-mail: vevurka@slovanet.sk

IČO: 14223961

IČ DPH: SK1020470517


Bankové spojenie:

SK7902000000000203740332